Sinh Hoạt Song Nguyền

  • Khóa 710 23-25/9/2017 Tổng Giáo Phận Sydney
  • Khóa 584 Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại Sydney
  • LAS VEGAS: KHÓA ĐẦU NĂM #626 Ngày 16, 17, 18 /01/ 2015
  • HÌNH ẢNH KHOÁ 716 TẠI LẠNG SƠN 2,3/3/2018