KHÓA HỌC ĐẦU TIÊN NĂM 2020 TẠI CHATTANOOGA – TN TỬ 3-5/1/2020