14-9-2019 THÁNH LỄ CUỐI CÙNG TRÊN TRẦN THẾ CỦA BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ NGỢI

14-9-2019 THÁNH LỄ CUỐI CÙNG TRÊN TRẦN THẾ CỦA BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ NGỢI

Video2

14-9-2019 THÁNH LỄ CUỐI CÙNG TRÊN TRẦN THẾ CỦA BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ NGỢI